باخیش
چهارشنبه 5 مهر 1391
بؤلوم | یازار : ماكولو هاراي

انشاي من

نام: كمال                              

كلاس: دبستان                         

موزو انشا: خارجي ها                         

پدرم هميشه ميگويد "اين خارجي ها الكي خارجي نشده اند. خيلي كارشان درست بوده كه توي خارج راهشان داده اند." البته من هم ميخواهم درسم را بخوانم... پيشرفت كنم... سيكلم را بگيرم و بعد به خارج بروم. ايران با خارج خيلي فرق دارد. خارج از ايران خيلي بزرگتر است. من خيلي چيز ها راجب به خارج ميدانم.

تازه دايي دختر عمه ي پسر همسايمان هم در امريكا زندگي ميكند. براي همين پسر همسايمان امريكا را مثل كف دستش ميشناسد. او ميگويد "درخارج ادم هاي قوي كشور را اداره ميكنند"

مثلن همين ارنولد كه رعيس كاليفرنيا شده است!! ما خودمان در يك فيلم ديديم كه چطوري يك نفره زد چند نفر رو لت و پار كرد و بعد... البته ان قسمت هاي بي تربيتي فيلم را نديديم اما ديديم كه چقدر زورش زياد است. بازو دارد اين هوا. اما ما در ايران هر چه ادم لاغر مردني را ميگذاريم مدير بشود. خارجي ها خيلي پر زور هستند. همه شان بادي ميل دينگ كار ميكنند. همين برج هايي كه دارند نشان ميدهد كارگرهايشان چقدر قوي هستند و اجر را تا كجا پرت كرده اند!

ما اصلن ماهواره نداريم! اگر هم داشته باشيم فقط برنامه هاي علمي ان را نگاه ميكنيم. تازه من كانال هاي ناجورش را قلف كرده ام تا والدينم خداي نكرده از راه به در نشوند. اين امريكايي ها بر خلاف ما ادم هاي بسيار مهرباني هستند و دائم همديگر را بقل ميكنند و بوس ميكنند اما در فيلم هاي ايراني حتا زن و شوهر ها با سه متر فاصله كنار هم مينشينند. همين كارها باعث شده امار تلاغ روز به روز بالاتر بشود.

در اينجا اصلن استعداد ما كفش نميشود و نخبه هاي علمي ما مجبور ميشوند فرار مغز ها كنند. ولي در خارج كفش ميشود. مثلن همين "بيل گيتس" با اينكه اسم كوچكش نشان ميدهد كه از يك خوانواده ي كارگري بوده اما تا ميفهمند نخبه است به او خيلي بودجه ميدهند و او هم برق را اختراع ميكند. پسر همسايمان ميگويد اگر او ان موقع برق را اختراع نكرده بود شايد ما حالا مجبور بوديم شبها توي تاريكي تلويزيون تماشا كنيم.

از نظر فرهنگي ما ايراني ها خيلي بي جمبه هستيم. ما خيلي تمبل و تن پرور هستيم و حتا هفته اي يك روز را هم كلا تعطيل كرده ايم. شايد شما ندانيد اما من خودم ديشب از پسر همسايمان شنيدم كه در خارج جمعه ها تعطيل نيست. وقتي شنيدم نزديك بود از تعجب شاخدار شوم! اما حرف هاي پسر همسايه مان از بي بي سي هم مهمتر است.

ما ايراني ها ضاتن اي كيوي پاييني داريم. مثلن پدرم هميشه به من ميگويد "تو به خر گفته اي زكي". ولي خارجي ها تيز هوشان هستند. پسر همسايه مان ميگفت در امريكا همه بلدند انگليسي صحبت كنند. حتا بچه كوچولو ها هم بلدند. اما متعسفانه در اينجا مردم كلي كلاس زبان ميروند و اخرش هم نميتوانند يك جمله ساده مثل " اي لاو يو" را بگويند. واقعن جاي تعسف دارد.

اين بود انشاي من