باخیش
دوشنبه 13 شهریور 1391
بؤلوم | یازار : ماكولو هاراي

ضرب المثل های تركی از همدان آذربایجان


1- یاقچو لو قا  یامان نولوق.(  عوض خوبی بدی دیدن )


2-شیره دیمه گینن آقوز شیرین اولماز.( با شیره گفتن دهان شیرین نمی شود)

 

3- صبرینن حلوا بیشر ای غورا سندن .( گر صبر كنی ز غوره حلوا سازی.)

 

4- همیشه بیرام شنبیه دوشمز.( همیشه عید به روز شنبه نمی افتد. قدیمی ها عقیده داشتند اگر عید روز شنبه باشد آن سال سال خوبی می شود.

5- همیشه شعبان بیرده رمضان .( همیشه ماه شعبان نمی شود بعضی وقت ها هم ماه رمضان می شود.)

 

6- آقزو نا قورو قاشوق وریب.( به دهانش قاشق خالی داده.)

 

7- یاق مورای یاقما گاهدان بیر گورول لا.( نمی باری نبار اما گاهی هم یك رعد برق بزن. یا سرو صدا كن.)

 

8- گوتو آرادان چاقاردی. (ك.......را از معركه بیرون برد.)

 

9- پیشیگ یولو .( راه فرار به اندازه گربه.)

 

10- باجودان اولان باش كسر.( خواهر زاده سر می برد.)

 

11- هارا ایشیقدی ، دیب بوجاقا.( كجا روشن است ته پستو)

 

12- گچینین قوتورو باشدان سو ایچر.( بز بد قیافه (دارای نوعی بیماری)همیشه میره از سر چشمه آب میخوره . كنایه از خود بزرگ بینی و غرور)

 

13- تویدا دُنون تانویوب.( در وسط عروسی كت خود را كه به امانت داده بود  شناخت ، یا یاد آوری كرد)

 

14- یِر سفت اولاندا ثیقیر ثیقیر گوزوندن گورر.( وقتی زمین سفت می شود گاو گاو دیگر را مقصر می داند.)

 

15- گوزل آقا گویچگیدی ووردی چیچك چخاردی.( گوزل آقا خیلی زیبا بود زد و دمل  هم در آورد. منظور بدتر شدن قضیه ای)

 

16- دوست منی بلََّسی بیر قوزونان اونون ایچیده پوك اولسون.( دوست مرا یاد آوری كند حتی با یك گردوی توخالی. )

 

17- كریم خلخال ،بیری یاتار بیری قالخار.( خانواده كریم آن قدر شلوغ است كه تا یكی می خوابد یكی دیگر بیدار می شود)

 

18- آزودو یان پاجادان بیرده گلدی دیب پاجادان..( از سوراخ كنار خانهد كم بود از ته خانه یكی دیگر پیدا شد.كنایه از زیاد شدن درد سر)

19- تیكیه دوست اولان همیشه كوسولودو.( دوست لقمه همیشه در حال قهر است.)

 

20- یاقوشونان قار آشنالوقو.( دوستی برف و باران .كنایه از دوستی گذرا)

 

21- گِدمیشدی سقّل گتورا بیغیده قویدی گلدی.( رفته بود با ریش بیاید سبیل را هم از دست داد.)

 

22- قوردا سققل نمه اییلر. ( ریش سفیدی كردن برای گرگ بی نتیجه است)

 

23- جوانو یوللا اشَّك آلماقا، قوجانو یول لا  آرواد آلماقا.( ادم جوان را بفرست برای خریدن الاغ و آدم پیر را بفرست برای خواستكاری و زن گرفتن.)

 

24- اوشاقی یوللا ایش دالوجا، اوزوننه دور دوش دالوجا.( بچه را بفرست دنبال كاری سپس خودت هم دنبالش راه بیفت.)

 

25- توركون عقلی سورادان گلیب .( عقل تركه دوباره آمده است)

 

26- قلبیرجا ئوون دنیا جا محنتی وار.(خانه ای به اندازه یك غربال زحمتی اندازه یك دنیا دارد.)

 

27-گیر منیم گوزومه اواخ باخ یار ئوزونه.( بیا از داخل چشم من آن موقع به یار نگاه كن .منظور از نگاه من باید ببینی)

 

28- قورخودان سیچان دلیگین ساتون آلوب.( از ترس سوراخ موش می خرد تا پنهان شود)

 

29- بیگناه باشو دار ایاقونا آپاراللار اما دارا چكمز لر. ( سر بیگناه پای دار میره ولی سر دار نمیره.)

 

30- انبری اوتا قویاندا ، تقصیر كار معلوم اولار.( وقتی انبر را روی آتش می گذارند مقصر مشخص می شود.)

 

31-بیزیم دیوارا گوتو بوتون قارقا  قونماز.( روی دیوار ما كلاغی نمی شیند كه دستشویی نكند.)

 

32-اینّنی  خوروس باناماسا صبح اولماز.( حالا اگر خروس نخواند صبح نمی شود.)

 

33- بیزه گلن بیزه اوخشار .( هركسی كه به خانه ما می آید شبیه ماست.)

 

34- آق مولا قره مولا قدیمكی ییری یرله.( ای ملای سیا و سفید جایگاه قدیمیت را بیاد بیاور.- گذشته ات را فراموش نكن)

 

35- قلبی نكی قلبینه ، الین ور بیراملاشاق .( هرچی توی دلت است بگذار باشد دستت را بیاور دید و بازدید عید كنیم.)

 

36- اشَّك نینر، یورقان دوشك.( خر لحاف تشك را می خواهد چه كار )

 

37- عَریه گوره باش باغلا، یوكویه گوره داش باغلا.( با توجه با وضع شوهرت خودت را درست كن و با توجه با بارت سنگ بگذار.)

 

38- نچه تومننیگ سبزی سوغان سفره قلمكار ایستمز.( چند تومن پیاز و سبزی سفره قلمكار نمی خواهد.)

 

39- سورادان دبَّه ایلدی .( بعداً دبه در آورده)

 

40- دوشانا دییری قاچ ، تازویا دییری باس.( به خرگوش میگوید فرار كن به سگ شكاری می گوید بگیر.)

 

41- شیمیرین اوزون آغ ایلییب.( روی شمر را هم سفید كرده یا بدتراز شمر است.)

 

42- اونون قویونونون  گوتو ارتولودو.( گوسفند فلانی كونش دیده نمی شود. كنایه از این است كه عیب آنها را كسی نمی بیند.)

 

43- اسّوران یانوننا سیشمیی دییله گوتو یوخ ! (....)