باخیش

داستان عشق به زبان تركی استانبولی همراه با ترجمه

GERÇEK AŞK عشق واقعی


Bir kız ve bir delikanlı,bir motorsikletin üzerinde (180 km )hızla

یه دختر و یه پسر خوش تیپ ، روی یك موتور سیكلت با سرعت  ۱۸۰ كیلومتر

 gidiyorlar ve aralarında şöyle bir konuşma geçiyor;


داشتند میرفتند و این حرفها مابینشون رد و بدل میشده

Kız : Lütfen yavaşla,ben korkuyorum

دختر : لطفا آروم برو ، من میترسم

  
Delikanlı : Hayır,bak ne kadar eğlenceli

پسر خوشتیپ : نه ، ببین چقدر حال میده


Kız : Lütfen,lütfen,çok korkuyorum

دختر : لطفا ، لطفا ، خیلی میترسم


Delikanlı : Peki,beni sevdiğini söyle

پسر : باشه ، بگو كه منو دوس داری

 
Kız : Seni çok seviyorum,lütfen yavaşla

دختر : تو رو خیلی دوس دارم ، لطفا آروم برو

 
Delikanlı : Şimdi de bana sıkıca sarıl

پسر : حالا محكم بغلم كن

Kız delikanlıya sıkıca sarılır

دختر پسر رو محكم بغل میكنه

Delikanlı : Şapkamı alıp,kendine takar mısın? Başımı çok sıktı.

پسر : كلاه ایمنیم رو گرفته ، رو سرت خودت میزاری ؟ سرم رو خیلی فشار میده

 
Ertesi gün gazetelerde şöyle bir haber çıktı: Motorsiklet kazası;

فردای آن روز در روزنامه ها همچین خبری در اومد كه : تصادف با موتور سیكلت

Motorsiklet,fren arızası nedeniyle,bir binaya çarptı.

موتور سیكلت ، به دلیل مشكل در سیستم ترمز ، به یك ساختمان برخورد كرد

Üzerindeki 2 kişiden sadece biri kurtuldu.

از دو سواره فقط یكی نجات پیدا كرد

Gerçek ise şöyleydi;

حقیقت این بوده كه

Yolun Yarısında,delikanlı frenlerin bozulduğunu anlamış ama

وسطهای راه ، پسره متوجه خرابی ترمزهای موتور شده اما  

bunu kıza belli etmek istememişti.

این رو به دختره معلوم نكرده

Bunun yerine,kızdan kendisini sevdiğini söylemesini istemiş

بجای این ، از دختره خواسته كه بگه دوسش داره

 ve kendisine son defa sarılmasını istemişti.

و ازش برای آخرین بار بغل كردنش رو خواسته

Sonra da kendi ölümü pahasına,kızın başlığı takmasını

سپس به بهای زندگی خودش ، از دختره خواسته كه كلاه رو روی سرش بذاره

ve hayatta kalmasını sağlamıştı.

و زنده موندن دختره رو مهیا كرده


İŞTE GERÇEK AŞKIN ANLAMI DA BUYDU

این معنی عشق واقعیه